fbpx

Gratis bezorging en montage vanaf €75,- in NL

Bezorging binnen 1 tot 3 weken!

Eigen productie en showroom in Hoogeveen
Persoonlijk contact ✓

Duumaa Tafels

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Duumaa Tafels

Artikel 1 Definities
Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Duumaa Tafels: de vennootschap onder firma Duumaa Tafels. Gevestigd aan (7903AD) A.G. Bellstraat 26, Hoogeveen, Nederland (KvK-nummer 80667848 BTW-nummer NL861756022B01 telefoon 085-7731675, e-mail info@server2.webdesignhq.shockmedia.nl). 2. De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met Duumaa Tafels een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Duumaa Tafels een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

B1. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
B2. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaardering zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten. 2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3 De overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Duumaa Tafels zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van Duumaa Tafels, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Duumaa Tafels zijn niet bindend.
2. Als de afnemer aan Duumaa Tafels gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag Duumaa Tafels uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarop worden gebaseerd.
3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen alleen van kracht worden, wanneer deze schriftelijk tussen afnemer en Duumaa Tafels zijn overeengekomen.
4. Als wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
5. Duumaa Tafels is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen van een minimum van 50% van de verkoopprijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Duumaa Tafels gerechtigd om alvorens te leveren of met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, aanbetaling van de volledige verkoopprijs te verlangen, dan wel om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving
1. Duumaa Tafels verbindt zich tegenover de afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de overeenkomst omschreven.
2. In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Duumaa Tafels is gerechtigd om voor wat betreft bladen die uit hout zijn vervaardigd 2% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Duumaa Tafels verbindt zich tegenover de afnemer hem goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.
4. Duumaa Tafels staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet als dit doel Duumaa Tafels kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
Duumaa Tafels blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Duumaa Tafels de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke.

Artikel 6 Levertijd
1. De levertijd wordt door Duumaa Tafels tijdens het bestelproces weergegeven op de website.
2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Duumaa Tafels ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Duumaa Tafels én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Duumaa Tafels een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van een maand.
5. Overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Vervoer en beschadiging bij aflevering
1. Tenzij anders is overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Duumaa Tafels, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Duumaa Tafels verplicht te zorgen voor de verzekering.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering, bij Duumaa Tafels melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Wanneer bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Artikel 8 Aflevering
1. De afnemer is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Voorts dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.

 1. Duumaa Tafels levert en installeert uitsluitend de producten op de begaande grond, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Indien de plaats waar de aflevering moet geschieden op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot blijken te zijn om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer.
  4. De afnemer dient Duumaa Tafels voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen zoals een takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
  5. Als bij de aflevering door Duumaa Tafels blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan is Duumaa Tafels gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.

  Artikel 9 Opslag van goederen
  1. In geval te leveren goederen na aanbieding tot levering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Duumaa Tafels binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Duumaa Tafels is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
  2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Duumaa Tafels:
  – Schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen;
  – wanneer de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Duumaa Tafels gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door Duumaa Tafels geleden schade te vergoeden.

Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden in euro. Bij de door Duumaa Tafels gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto (restant-)koopprijs direct bij aflevering te geschieden in contanten. Betaling met Creditcard of pin is niet mogelijk. 
3. Ingeval Duumaa Tafels een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
4. In het geval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
5. De consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt Duumaa Tafels aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag naar aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.
7. Duumaa Tafels is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Duumaa Tafels is in dat geval gerechtigd derden voor de incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.
8. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht/ beëindiging van de overeenkomst
1. Sommige producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
2. Het merendeel van de door Duumaa Tafels vervaardigde en/of geleverde goederen betreft goederen die op bestelling gemaakt worden. Hieronder in ieder geval begrepen goederen die door Duumaa Tafels worden vervaardigd uit hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de fabriek of in opdracht van Duumaa Tafels vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, salontafels, en verdere meubelen op maat. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen Duumaa Tafels en een consument, heeft de consument geen recht op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Duumaa Tafels hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Duumaa Tafels heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door Duumaa Tafels.
4. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Duumaa Tafels niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Duumaa Tafels het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.
5. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is Duumaa Tafels gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6. De klant heeft minimaal 14 dagen de tijd om de retour te melden. Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren. De terugbetaling hoort binnen maximaal 14 dagen plaats te vinden.

Artikel 12 Garantie
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Duumaa Tafels voor een periode van twaalf maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
2. De afnemer moet Duumaa Tafels in alle gevallen gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Duumaa Tafels is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Duumaa Tafels.
3. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– Normale slijtage;
– Onoordeelkundig gebruik;
– Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– Installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden;
4. Geen garantie wordt gegeven op:
– Geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van levering;
– Goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
– Het werken van hout (zie uitvoerig het hiernavolgende artikel).
5. Op alle houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Hout is een natuurproduct. Het door Duumaa Tafels gebruikte hout is gezaagd en gedroogd waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving. Hout zal nauwelijks ‘werken’ (waaronder o.m. wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken daarvan) indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit de geleverde zaak bestaat. Om de luchtvochtigheid te meten, raadt Duumaa Tafels aan een hygrometer te gebruiken, die moet worden geplaatst op ooghoogte, niet op de tocht en niet in de zon. Duumaa Tafels wijst erop dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg dat er lichte scheurvorming optreedt. In dat geval kan een pannetje water op de verwarming of kachel een afdoende oplossing bieden. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van circa 10% en in de zomer een stijging van circa 10%, wordt voor zowel de (eiken-)houten onderdelen als voor de gebruikers zelf als een gezond leefklimaat beschouwd. Voor wat betreft de houten onderdelen geeft Duumaa Tafels uitsluitend garantie op productiefouten. Op het werken van het hout wordt geen garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om het werken van hout zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Duumaa Tafels is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen of anderszins, alsmede wegens vertraging in de levering van goederen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Duumaa Tafels.
2. Indien DuuMaa Tafels aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Duumaa Tafels.
3. Indien Duumaa Tafels zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, dan is de aansprakelijkheid van Duumaa Tafels beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 14 Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slecht geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
4. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@server2.webdesignhq.shockmedia.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschilVanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 Reviews

“We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier. Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.”